Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków POZPLAST produkowane są jako monolityczne jednokomorowe zbiorniki w kształcie cysterny o pojemnościach 2,0i3,0m. Wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) metodą formowania obrotowego o grubości 6 mm. W górnej części zbiornika znajdują się otwory: wlot ( 06 ) o średnicy 160 lub 110 mm i wylot ( 07 ) o średnicy 110 mm. Osadnik posiada właz ( 02 ) o średnicy 450 mm, przykryty pokrywą ( 03 ), służący do usuwania nagromadzonych osadów i kożucha. Możliwa nadbudowa włazu pozwala na posiadanie zbiornika na różnych głębokościach. Osadniki wyposażone są na wylocie w filtr ( 04 ) w postaci wiadra ( 05 ) o pojemności 37 litrów, wypełnionego keramtyzem. Dno wiadra posiada otwory, przez które ścieki dopływają do filtra. Zadaniem filtra jest cedzenie ścieków i spowalnianie odpływu, dzięki czemu osad nie jest podrywany z dna. Zaletą osadników gnilnych wykonanych z PE jest lekkość i trwałość, co gwarantuje szybkość i łatwość montażu.

osadnik
wizualizacja-1x
wizualizacja-2x
wizualizacja-3x

Budowa Przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę.

Należy jedynie dokonać zgłoszenia o zamierzonej budowie właściwemu organowi( na przykład: Starostwo Powiatowe).

W zgłoszeniu należy zamieścić:

 • lokalizację oczyszczalni ścieków ścieków naniesioną na plan zagospodarowania działki,
 • rodzaj, zakres i sposób wykonania robót.
 • Planowany terminrozpoczęcia robót.
 • Prawo do dysponowania nieruchomością.

Rozpoczęcie budowy może nastąpić po upływie 30 dni od daty zgłoszenia , jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu.

prawne2

Nakłady inwestycyjne, obejmujące koszty zakupu urzadzeń oraz ich montażu sa pdstawowym elementem decydującym o wyborze sposobu unieszkodliwiania ścieków. Zminiaturyzowana, mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków jest korzystnym rozwiązaniem zarówno pod względem finansowym jak i eksploatacyjnym.
Koszty zakupu i montażu oczyszczalni ścieków systemu POZPLAST są porównywalne w stosunku do tradycyjnego zbiornika bezodpływowego. Niepodwazalną zaletą tego rozwiązania jest jednak tania , niemalże bezobsługowa i bezawaryjna eksploatacja. Opróżnianie powstałego podczas oczyszczania ścieków osadu nastepuje srednio raz na dwa lata , co znacznie obniża koszty eksploatacyjne tego systemu.

Ekonomiczne2
 1. Raz na pół roku należy wyciągnąć z osadnika gnilnego filtr ( kosz wypełniony keramzytem) i jego zawartość , po wysypaniu do kosza, dokładnie przepłukać wodą
 2. Wybieranie osadu ze zbiornika zazwyczaj powinnoodbywać się raz na 1,5-2 lata ( w zależności od ilości osaduw zbiorniku)
 3. Przrd rozpoczęciem eksploatacji należy zastosować dawkę inicjującą biopreparatu będącego składnikiem kompletnej oczyszczalni ścieków systemu POZPLAST. Zaleca się okresowe stosowanie biopreparatu ( raz na dwa tygodnie przez WC) podczas eksploatacji oczyszczalni, gdyż wspomaga on procesy oczyszczania ścieków)
Ekspolatacyjne3

mail

LOKALIZACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SYSTEMU POZ-PLAST

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w systemie z drenażem rozsączającym mogą być budowane na terenach , w których spełnione są następujące warunki:

 • poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości poniżej 1,5 m licząc od dna rury drenażowej
 • grunt rodzimy, na którym będzie budowana oczyszczalnia w drenażem rozsączającym powinien być dobrze lub średnio przepuszczalny.

Ponadto podczas planowania budowy oczyszczalni należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące minimalnych odległości osadnika gnilnego i drenażu rozszączającego od innych obiektów.

 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego (do pokrywy
  osadnika gnilnego) na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
 • 70 m od najbliższej studni stanowiącej ujęcie wody pitnej ( po filtrze piaskowym – 30 m).

Oprócz wymienionych powyżej, należy zachować następujące minimalne odległości:

 • 5 m od ścian budynków mieszkalnych wyposażonych w okna lub drzwi. Jeśli ściana
  takowych nie posiada, zbiornik można instalować tuż przy ścianie. Należy jednak
  zwracać uwagę, aby podłoże fundamentu budynku nie zostało osłabione
 • 3 m od drzew (korzenie mogą migrować do otworów w rurach rozsączających , czego efektem może być niedrożność drenażu),
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,
 • 0,8 m od kabli elektrycznych,
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
DOC863-1

Stosowane do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z domów jednorodzinnych, małych zakładów usługowych, obiektów użyteczności publicznej

ZALETY

 • niskie koszty eksploatacyjne – oczyszczalnia nie wymaga obsługi oraz zasilania energią elektryczną
 • praca bez uciążliwego zapachu i hałasu
 • w przypadku konieczności głębszego posadowienia zbiornika istnieje możliwość zastosowania nadbudowy włazu w osadniku gnilnym
DOC859-2

Proces oczyszczania: oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, tlenowo-beztlenowa działająca na zasadzie drenażu rozsączającego (lub filtru piaskowego); wstępne oczyszczanie ścieków odbywa się w osadniku gnilnym, gdzie następuje sedymentacja i klarowanie; kolejny etap oczyszczania zachodzi w złożu filtracyjnym w gruncie; powierzchnia zabudowy terenu od 50 do 80 m2
Stopień oczyszczenia ścieków: 90-98% redukcji BZT5, 90-97% redukcji zawiesin, 25-50% redukcji azotu ogólnego, 25-70% redukcji fosforu ogólnego
Przepustowość [m3/dobę]: 0,4-2,4 (liczba mieszkańców równoważnych RML=3-16)

a869a12d-caab-491b-a0b9-fc848bdb64cb